//
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021
Κυριακή, 02 Ιανουάριος 2011 13:12

Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη [Αιτωλοακαρνανία 16, Αχαΐα 22, Ηλεία 13], ενώ ασκεί όλες τις Αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:
α) Την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας,
β) Την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία,
γ) Την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της περιφέρειας,
δ) Την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων,
ε) Την απαλλοτρίωση ακινήτων,
στ) Την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη Σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων,
ζ) Την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων,
η) τη σύναψη δανείων,
θ) Την έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού των εργασιών της οικονομικής επιτροπής και των επιτροπών του, καθώς και του οργανισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας,
ι) Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας,
ια) Το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών,
ιβ) Τη Σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητες του