Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, καθώς και η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, ο έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει επίσης ως αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Π.Ε. Αχαΐας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων. Καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) εκτελεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου, ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση της Περιφέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 25 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α').

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Η Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και την απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη  του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,
 2. την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις,
 3. την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

 

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως για:

 1. τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων,
 2. την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης,
 3. την τήρηση του φυσικού ταμείου και τη διενέργεια των χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες.

 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων,
 2. τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Περιφέρειας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,
 3. την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών  δημοσίων υπαλλήλων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς  και την εισήγηση  στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 4. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,
 5. τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

 

Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη συγκέντρωση, επεξεργασία και καταχώρηση αναγκαίων στοιχείων που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του απολογισμού της Π.Ε.,
 2. τη συγκέντρωση, τον προέλεγχο και την καταχώρηση των δικαιολογητικών δαπανών και την προώθηση στην Έδρα για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση,

 

Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Π.Ε. Ηλείας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη συγκέντρωση, επεξεργασία και καταχώρηση αναγκαίων στοιχείων που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του απολογισμού της Π.Ε.,
 2. τη συγκέντρωση, τον προέλεγχο και την καταχώρηση των δικαιολογητικών δαπανών και την προώθηση στην Έδρα για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση.

 

Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Π.Ε., στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας,
 2. την επιμέλεια για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και την παρακολούθηση της απόδοσής  τους,
 3. την επιμέλεια των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων,
 4. την προστασία και τη διαχείριση της περιουσίας και την τήρηση των προβλεπόμενων με το αντικείμενό του αρχεία και βιβλία.

 

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Π.Ε., στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας,
 2. τη διεξαγωγή της διαδικασίας εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο,
 3. τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση του οργανωτικού σχήματος των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε., στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων,
 4. την τήρηση αποθήκης προμηθευόμενων ειδών και υλικών και τη μέριμνα για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε., στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, μετακλητών, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας,
 2. τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την τήρηση σχετικών αρχείων και την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και  τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης,
 3. την τήρηση του μητρώου του μισθοδοτούμενου προσωπικού των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας,
 4. την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων των πάσης φύσεων αποδοχών της Π.Ε.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Π.Ε., ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας,
 2. τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την τήρηση σχετικών αρχείων και την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και  τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης,
 3. την τήρηση του μητρώου του μισθοδοτούμενου προσωπικού της Π.Ε.,
 4. την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων των πάσης φύσεων αποδοχών της Π.Ε.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας Π.Ε. Ηλείας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Π.Ε., ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας,
 2. τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την τήρηση σχετικών αρχείων και την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και  τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.
 3. την τήρηση του μητρώου του μισθοδοτούμενου προσωπικού της Π.Ε.
 4. την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων των πάσης φύσεων αποδοχών της Π.Ε.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
 3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης,
 4. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού