Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας ασκεί σε επίπεδο Π.Ε. αρμοδιότητες ιδίως του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου,  τουρισμού, πολιτισμού  και αθλητισμού καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και δια βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Διεύθυνση οφείλει να απευθύνεται στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες της έδρας της Περιφέρειας, για την αντιμετώπιση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων.

 

Το Τμήμα Επαγγέλματος είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπως σε μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς και τεχνίτες καύσης.

 

Το Τμήμα Εμπορίου είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύμων εταιρειών και λοιπά θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές,
 2. τον έλεγχο των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, των κανόνων διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων, την επιβολή προστίμων και εν γένει την επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς,
 3. τον έλεγχο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος (λαϊκές αγορές, υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, εκθετικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις),
 4. τον έλεγχο προϊόντων παρεμπορίου, δεσμεύσεις , κατασχέσεις,
 5. τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων πετρελαιοειδών,
 6. τον έλεγχο συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και τις διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των σχετικών διατάξεων,
 7. τον έλεγχο των μετρητικών συστημάτων όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων (ζυγαριές κ.λ.π.),
 8. τον έλεγχο και την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων και ζωοτροφών, κυρώσεις κλπ.

 

Το Τμήμα Παιδείας ασκεί ιδίως τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες κατά την κείμενη νομοθεσία. Το Τμήμα αυτό ασκεί και τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες που αφορούν την Π.Ε.:

 1. τη μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 2. την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
 3. τη συγκρότηση σχολικών εφορειών που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,
 4. τη λειτουργία πιστοποιημένου ΚΕΚ σε επίπεδο Π.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 5. την έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις σε επίπεδο Π.Ε.,
 6. τη διοικητική υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  
 7. τη διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε.

 

Το Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Απασχόλησης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. θέματα εφαρμογής προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης που αφορούν την Π.Ε.,
 2. το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της οικείας Π.Ε.,
 3. την καταγραφή αθλητικών σωματείων και συλλόγων της Π.Ε. και αθλητικών υποδομών αυτής,
 4. την εποπτεία και τον έλεγχο των αθλητικών σωματείων,
 5. τη συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της Π.Ε.  και των Δήμων,
 6. το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων στην Π.Ε. σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με αθλητικούς συλλόγους, Δήμους καθώς και άλλους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
 7. την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στην ΠΕ,
 8. τη συμμετοχή σε επιτροπές για την οργάνωση και το σχεδιασμό αθλητικών εκδηλώσεων,
 9. την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με την ισχύουσα διαδικασία,  μεταβίβασης,  μεταφοράς, ανανέωσης και επέκτασης ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών(ΠΔ219/2006),
 10. την έκδοση άδειας διεξαγωγής αγώνων και αθλητικών συναντήσεων,
 11. την παρακολούθηση των βιβλίων και στοιχείων των αθλητικών σωματείων και συλλόγων της Π.Ε., καθώς και τη θεώρησή τους (Ν2725/1999),
 12. την εποπτεία πολιτιστικών και λοιπών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αρμοδιότητάς μας, και εν γένει κάθε σχετικό θέμα που αφορά την λειτουργία τους,
 13. τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, μεταβίβασης και μεταστέγασης   ερασιτεχνικών σχολών χορού και την εποπτεία τους,
 14. τον συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων των  Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων τοπικής σημασίας, την θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς,
 15. την κοινή οργάνωση με τοπικούς  άλλους φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους της περιοχής  και τη σύσφιξη σχέσεων της Π.Ε. με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες  οργανώσεις απόδημων, που εκπροσωπούν  πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους,
 16. τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 17. την επιβολή της ποινής του προστίμου σε εργοδότες, βάσει εισήγησης της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής,
 18. την κύρωση εσωτερικών κανονισμών εργασίας επιχειρήσεων,
 19. την έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία,
 20. δράσεις ενημέρωσης του κοινού σε επίπεδο Π.Ε. για θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης.

 

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για όλες τις διοικητικές εργασίες και πράξεις που αφορούν τη Διεύθυνση όπως:

 1. την τήρηση του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας,
 3. την αρχειοθέτηση των εγγράφων,
 4. την εκκαθάριση των αρχείων,
 5. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού,
 6. την επικύρωση διοικητικών εγγράφων και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

 

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.