Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022 12:20

Δήλωση Συμμόρφωσης Δ. Θωμά για Λαγκάδες

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ –

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 ΑΙΤΗΣΗ

(καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος Ν. 2882/2001)

 

 Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού, που εδρεύει στην Πάτρα, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, (ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πατρών )

ΕΝΔΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

  Με την υπ’ αριθμ. 25/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 269/28-12-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του Υποέργου με α/α 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΠΠ) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 3) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΪΚΑ» της πράξης «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΠΠ) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΪΚΑ», συνολικής απαλλοτριούμενης έκτασης των ιδιοκτησιών 64.269,33 τ.μ 

Δικαστήριο : Τριμελές Εφετείο Πατρών

Δικάσιμος: 3η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Σελίδα 1 από 2