Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ –

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 ΑΙΤΗΣΗ

(καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος Ν. 2882/2001)

 

 Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού, που εδρεύει στην Πάτρα, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, (ΑΦΜ 997824337 Α’ ΔΟΥ Πατρών )

ΕΝΔΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

  Με την υπ’ αριθμ. 25/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 269/28-12-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του Υποέργου με α/α 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΠΠ) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 3) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΪΚΑ» της πράξης «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΠΠ) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΪΚΑ», συνολικής απαλλοτριούμενης έκτασης των ιδιοκτησιών 64.269,33 τ.μ 

Δικαστήριο : Τριμελές Εφετείο Πατρών

Δικάσιμος: 3η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Σε συνέχεια της από 26-02-2018 αιτήσεως στην ΔΤΕ/ΠΕΑ παρόχου για Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ελεκύστρα Δήμου Πατρών, γίνεται ανάρτηση  μαζί με αρχείο που περιέχει απόσπασμα της περιοχήςτου επαρχιακού οδικού δικτύου που θα πραγματοποιηθούν τομές για την διέλευση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον ιστότοπο της ΠΔΕ όπως προβλέπεται από το άρθρο 8της υπ' αρ. 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ2Β/5-1-2012).

Σε συνέχεια της από 20-12-2017 αιτήσεως στην ΔΤΕ/ΠΕΑ παρόχου για Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στο Χαϊκάλι, γίνεται ανάρτηση της μαζί με αρχείο που περιέχει απόσπασμα περιοχών του οδικού δικτύου που θα πραγματοποιηθούν τομές για την διέλευση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον ιστότοπο της ΠΔΕ όπως προβλέπεται από το άρθρο 8της υπ' αρ. 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ2Β/5-1-2012)

 

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 αιτήσεως στην ΔΤΕ/ΠΕΑ παρόχου για Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή της Αιγιαλείας, γίνεται ανάρτηση της μαζί με αρχείο που περιέχει αποσπάσματα περιοχών του οδικού δικτύου που θα πραγματοποιηθούν τομές για την διέλευση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον ιστότοπο της ΠΔΕ όπως προβλέπεται από το αρθρο 8της υπ' αρ. 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ2Β/5-1-2012)

 

Σελίδα 1 από 2