Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιΐας και των λιμενικών έργων που εκτελούνται σε πέραν της μιας Π.Ε.  καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατ΄αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

 

Στο Τμήμα Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη συγκέντρωση στοιχείων και την εισήγηση κατάρτισης περιφερειακού προγράμματος υποδομών προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών για την υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής για την εκπόνηση μελετών περιφερειακής και διαπεριφερειακής σημασίας,
 2. τη δημιουργία και τήρηση αρχείου της νομοθεσίας των έργων και μελετών και αποθετηρίου μελετών έργων περιφερειακής σημασίας,
 3. την ωρίμανση στρατηγικής περιφερειακής σημασίας έργων για χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ειδικά ταμεία, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά και από Συμπράξεις Συμβάσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας,
 4. την τήρηση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση της διαδικασίας των διαγωνισμών ανάθεσης μελετών των τμημάτων της Διεύθυνσης αλλά και τον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των ανωτέρω στις υπό δημοπράτηση μελέτες, στα υλοποιούμενα έργα, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και εκτελούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας,
 5. τις κατευθυντήριες οδηγίες και την επισκόπηση της εφαρμογής του εθνικού θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων,
 6. την παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας για τις προδιαγραφές των υλικών, τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων και των εγκαταστάσεών τους και διάχυση των πληροφοριών αυτών προς όλες τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας,
 7. την επίβλεψη των δειγματοληψιών και των διαδικασιών εκτέλεσης επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών έργων που εκτελούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας,
 8. την παρακολούθηση των οδηγιών κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τα υλικά κατασκευών και τις κατασκευές έργων για την σωστή εφαρμογή τους από τα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας,
 9. την επίβλεψη και παραλαβή, με αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας, των μελετών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που εκπονούνται με ανάθεση σε τρίτους,
 10. την εκπόνηση μελετών εργολαβιών (τεύχη δημοπράτησης κ.α.) που δεν απαιτείται ανάθεση τεχνικής μελέτης και διεκπεραίωση των διαδικασιών, προς τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές,  περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων των τμημάτων της Διεύθυνσης,
 11. την τήρηση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητάς Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

 

Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται  στην εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
 3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης,
 4. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.