//
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την Π.Ε. Αιτωλ/νίας. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την ΠΕ Αιτωλ/νίας
Σχετ.: α) Το άρθρο 106 του Ν. 4070/12 .
β) Η αριθμ. 49536/4711 (ΦΕΚ 3357/τ. Β΄/17-12-2012) υπουργική απόφαση .
γ) Η αριθμ. οικ.186168/20128/5-7-2021(ΑΔΑ:6ΞΤΞ7Λ6-3ΞΧ) πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή,υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή,υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας.