Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Σεπτέμβριος 2021 12:31

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την ΠΕ Αιτωλ/νίας
Σχετ.: α) Το άρθρο 106 του Ν. 4070/12 .
β) Η αριθμ. 49536/4711 (ΦΕΚ 3357/τ. Β΄/17-12-2012) υπουργική απόφαση .
γ) Η αριθμ. οικ.186168/20128/5-7-2021(ΑΔΑ:6ΞΤΞ7Λ6-3ΞΧ) πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ. 106, παρ.5, του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/10-4-2012), σας αποστέλλουμε συνημμένα δύο (2) σε συνεχόμενο πίνακα κατάστασεις, στην οποία εμφανίζονται οι αιτούντες για χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων καθώς και μετατροπής υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ σε ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ με το όνομα ή την επωνυμία τους, καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου και αναφερόμενου για κάθε αιτούντα του αντίστοιχου αριθμού αιτούμενων αδειών καθώς και στήλη με παρατηρήσεις, κατόπιν ελέγχου, επί των αιτήσεων αυτών.