//
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας είναι αρμόδιο ιδίως για  την απογραφή, την ταξινόμηση, τη συγκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση θεμάτων και ζητημάτων, που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων και δικύκλων χερσαίων μεταφορών, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα επικοινωνιών, καθώς και γενικότερων τεχνικών θεμάτων.

 

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, τον έλεγχο, την εκτέλεση, τη χορήγηση, τη συγκρότηση, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη όλων των συνολικών πράξεων, που αφορούν άδειες οδήγησης οχημάτων και δικύκλων, καθώς και για θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.

 

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

  1. την επικοινωνία, την ενημέρωση, την παραλαβή, τον έλεγχο, τη διαβίβαση, την πληροφόρηση και τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης,
  2. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού,
  3. την τήρηση του γενικού Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας,
  4. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας,
  5. τη μέριμνα για τη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου,
  6. τη μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες τις Διεύθυνσης,
  7. την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.

 

Τα Τμήματα ΚΤΕΟ είναι αρμόδια ιδίως για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων, που αφορά την ασφαλή κυκλοφορία τους, καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους επι παντός είδους οχημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και χρήση και η προστασία του περιβάλλοντος.

 

Στα Αποκεντρωμένα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών Αγρινίου και Ναυπάκτου ανήκουν σε τοπικό επίπεδο οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης, που εφαρμόζονται αναλογικά από αυτά.

 

Στα Αποκεντρωμένα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών Αγρινίου και Ναυπάκτου ανήκουν σε τοπικό επίπεδο οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης, που εφαρμόζονται αναλογικά από αυτά.

 

Τα Τμήματα ΚΤΕΟ είναι αρμόδια ιδίως για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων, που αφορά την ασφαλή κυκλοφορία τους, καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους επι παντός είδους οχημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και χρήση και η προστασία του περιβάλλοντος.

 

Στα Αποκεντρωμένα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών Αγρινίου και Ναυπάκτου ανήκουν σε τοπικό επίπεδο οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης, που εφαρμόζονται αναλογικά από αυτά.