Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα προστασίας ακτής έμπροσθεν ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Καλατζή στο Προάστειο Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας.

Φάκελος i) Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 203655/21-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α8Υ0-Φ43) Απόφασης του ΥΠ.Ε.Κ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 174619/02-09-2014 (ΑΔΑ: Ω3ΨΩ0-8ΦΓ) Απόφαση του ΥΠ.Ε.Κ.Α. και ii) Ανανέωση της 35899/15-07-2016 (ΑΔΑ: ΨΠΝ64653Π8-7ΥΥ) Απόφασης, για το έργο: «Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Π.Ε. Ηλείας» στη θέση «Τριανταφυλλιά», Δ.Ε. Αμαλιάδας, Δ. Ήλιδας, Π.Ε. Ηλείας, ΠΔΕ, ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 1903058426).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ. Αρ. 2531/155266/19-11-2015 (ΑΔΑ:65ΣΞΟΡ1Φ-948) Απόφασης του Γ.Γ. της ΑΔΠΔΕΙ για το έργο «Υφιστάμενος ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων –Έργα Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού - Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων (οριστική διαμόρφωση τμήματος ΧΥΤΑ - συλλογή βιοαερίου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη ΒΔ πλευρά, κατασκευή χώρου υποδοχής κινητού ΣΜΑ, εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒ), εκσυγχρονισμός ΚΔΑΥ)» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Αχαΐας στη θέση «Ξερόλακκα» του Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Προκαταρτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την επικαιροποίηση-τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του νοτίου λιμένα Πατρών, Όσον αφορά στην εγκατάσταση τροφοδοσίας και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της δράσης POSEIDON MED II.

Α.Π. : ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/342181/1466/18.11.2019

Σελίδα 10 από 174