Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος για την τροποποίηση - ανανέωση της υπ'αριθμ. 100693/25-1-2008 ΑΕΠΟ της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ.1540/30958/05-04-2012(ΑΔΑ Β4Ω0ΟΡ1Φ-5ΟΖ) απόφαση Γεν. Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 1,871MW, στο ρέμα ΤΣΕΤΣΕΒΙΤΙΚΟ, Δ.Ε. Ερινεού, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, ιδιοκτησίας της εταιρίας Υδροκίνηση Αχαΐας Α.Ε.

Φάκελος για την τροποποίηση και ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 41,8W, ιδιοκτησίας «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.», στη θέση «ΠΕΡΓΑΝΤΗ», του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Π.Ε.Αιτ/νίας.

Σελίδα 4 από 174