Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 08 Φεβρουάριος 2022 09:54

Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «προμήθεια εξοπλισμού και Εργασίες για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση τα τεύχη διακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού και Εργασίες για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 22.630.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Τα τεύχη δημοπράτησης δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση της.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 09 Φεβρουάριος 2022 20:36