Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την με θέμα: "Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Κάτω των ορίων, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. ΑΙτωλ/νίας (Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Θέρμο, Αμφιλοχία, Ναύπακτος, Βόνιτσα, Αστακός) και χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας (Δ/βάθμιας, Πρωτ/θμιας, ΚΕΔΔΥ), καθώς και το Κτίριο «ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ» στο Μεσολόγγι, συνολικού ποσού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.".

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: α) παροχής υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του έργου και β) παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο του Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο : Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη προϋπολογισμού 3.750.000,00 € με Φ.Π.Α. Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη –Εκσυγχρονισμός- Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και ενάριθμο 2019ΕΠ00110033.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr). Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο του Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο : Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης -Κατάκολο» προϋπολογισμού 1.740.000,00με Φ.Π.Α. Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη –Εκσυγχρονισμός- Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και ενάριθμο 2019ΕΠ00110033.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr). Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Μουσικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and culturalinclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη),συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Σελίδα 3 από 114