Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Καρούτα - Λαντζόι - Λάλα στο τμήμα από έξοδο Κρυονερίου - διασταύρωση Λάσδικα », προϋπολογισμού 1.300.000,00€ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019, ΣΑΕΠ 001, με κωδικό έργου 2019ΕΠ00100043, κωδικό CPV: 45233123-7 (Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς) και κωδικό NUT: EL633.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

 

«Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο “Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) : «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”»

 

 

 

Εκτιμώμενης αξίας 30.060,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

 

 

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της μελετης 1ου υποέργου με τίτλο: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής», με προϋπολογισμό υποέργου: 256.057,00 €, της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» κωδικό ΟΠΣ: 5029222.

Σελίδα 10 από 114