Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί με απόλυτη ακρίβεια στη βυθομέτρηση της περιοχής. Η βυθομέτρηση θα γίνει υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο παρουσία του Επιβλέποντα μηχανικού. Κατά τις μετρήσεις, τα βυθόμετρα θα λαμβάνονται σε αποστάσεις το πολύ δεκαπέντε (15) μέτρα σε κάθε διατομή και οι διατομές σε αποστάσεις το πολύ πενήντα (50) μέτρα. Η βυθομετρική αποτύπωση θα προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και από τον Ανάδοχο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής προγράμματος υγειονομικών εφαρμογών Απεντόμωσης - Μυοκτονίας των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, έτους 2019, με διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός : μέχρι του ποσού των 6.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

«Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δεκαέξι (16) Κλιματιστικών Μονάδων, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, τεχνολογίας inverter (5 κλιματιστικά 12.000 btu/h, 8 κλιματιστικά 18.000 btu/h & 3 κλιματιστικά 24.000 btu/h) τα οποία θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σε γραφεία υπηρεσιών της Π.Ε. Hλείας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00 ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών».

 

Σελίδα 8 από 113