Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

ΣΥΜΒΑΣΗ:  Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπ. Οικονομικών, για την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων τους που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για την κατασκευή του υποέργου:

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020 συνεχίζεται για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά. Η υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα ζητούμενα στο άρθρο 1 του Παραρτήματος Β της αριθμ. πρωτ. 184929/5247/13-7-2016 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και λήγει την 24/03/2020 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 89811.

Η αποσφράγιση των ενδεικτικών προσφορών που θα κατατεθούν στα πλαίσια του διαγωνισμού με Α/Α 89811 θα αποσφραγιστούν την 31/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 103.477,50 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΡΩΜΕΝΗΣ, ΓΙΑ ΕΚΑΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διακηρύσσει δημόσια πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο κτήριο Διοικητηρίου της Π.Ε.. Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι.

Σελίδα 2 από 114