Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Η Π.Δ.Ε.  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

αναρτά την κάτωθι ανακοίνωση:Αναφορικά με την αρ. πρωτ.:388377/6117/23-12-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC006087934 και συστεμικός αρ. ΕΣΗΔΗΣ:83084) Διακήρυξη του 6ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1.041.132,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών λήγει την 05-01-2020 και επειδή μέχρι σήμερα, εκ παραδρομής, δεν έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των ενδεικτικών προσφορών των υποψηφίων, παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής κατά δέκα (10) ημέρες ήτοι: μέχρι 15 Ιανουαρίου 2020.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την με θέμα: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών για εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων για την κάλυψη επιφανειών συνολικά 285 τ.μ. και συγκεκριμένα στους εξής χώρους: α) στην είσοδο του Διοικητηρίου, β) στην είσοδο προς την Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού έμπροσθεν του χώρου των τουαλετών, γ) στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, δ) στο Τμήμα Ανάπτυξης Αγρινίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A της παρούσης Πρόσκλησης"

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ αναρτά την με θέμα: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.500,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ αναρτά την με θέμα: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΕΝΟΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.800,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α."
Σελίδα 4 από 114