Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την με θέμα: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κόστους Παροχής Υπηρεσιών για τα εξής περιγραφόμενα Τμήματα ήτοι: α) ΤΜΗΜΑ Α που αφορά την παροχή υπηρεσίας για έκτακτη Απεντόμωση - Απολύμανση του χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος του αρχείου Υπηρεσιών και ως όρχος Οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και β) ΤΜΗΜΑ Β που αφορά την παροχή υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας και απολύμανσης γενικότερα στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας λόγω εμφάνισης τρωκτικών, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παραρτήματος A1 & Α2 της παρούσης Πρόσκλησης".

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 43η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών 32 & Αμερικής) την 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. προκειμένου να υποβάλλεται τις προσφορές σας για τα δρομολόγια μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου) για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 65.721,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Θολοπόταμος και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού Π.Ε Αχαΐας», προϋπολογισμού: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ:17Η ,21Η ,23Η , 24Η, 25Η , ΚΑΙ 43Η , ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» 

Σελίδα 5 από 113