Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2011 10:36

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό δασκάλων-νηπιαγωγών

Από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Αχαΐας καλούνται οι υποψήφιοι για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων και ΠΕ60 – Νηπιαγωγών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση για μόνιμο διορισμό και προτιμήσεις περιοχών.

Η αίτηση θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση (οποιαδήποτε) ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (οποιοδήποτε) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 18-8-2011 μέχρι και 22-8-2011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται κάθε εργάσιμη ημέρα από 9.00 μέχρι 14.00,στην Δ/νση Αχαΐας, Γούναρη 217, Πάτρα.

Δικαίωμα  υποβολής αίτησης – Δήλωσης έχουν :

  • ΠΕ60 Νηπιαγωγοί οι οποίοι:

(α) περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 26,6 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας,

(β) περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 (3Π/2008 Προκήρυξη),   όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 555/20.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄ και

(γ) είχαν υποβάλει αίτηση διορισμού με την αριθ. Φ.361.1/6/2701/Δ1/11.01.2011 (ΑΔΑ: 4Α9Ι9-6Ο) εγκύκλιο αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ο διορισμός τους, σε εφαρμογή της αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/32/οικ.3884/18-02-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί απαγόρευσης έκδοσης και δημοσίευσης ατομικών πράξεων διορισμού

  • ΠΕ70 Δάσκαλοι οι οποίοι περιλαμβάνονται:

(α) στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 19 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας,

(β) στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (2Π/2008Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 571/23.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄ και

(γ) στους πίνακες κατάταξης κατηγοριών, που προβλέπονται στις διατάξεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού με τη σειρά που επιθυμούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν το διορισμό τους.

Δικαιολογητικά

  1. Επίσημο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (Ημερομηνία κτήσης - βαθμολογία).
  2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού στρατολογίας Τύπου Α΄ για τους άρρενες εκπ/κούς.
  4. Βεβαίωση υπηκοότητας – ιθαγένειας.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986. Τα δηλούμενα στοιχεία είναι ενσωματωμένα στο έντυπο της Αίτησης –Δήλωσης  προτίμησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης  του Ν.1599/86.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2610622606 

Από τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας

επιστροφή στην κορυφή