Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011 12:06

Δημόσια Διαβούλευση: "Ηλεκτρονικό καλάθι προϊόντων της Π.Δ.Ε."

ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 16 / 09 / 2011 Λήξη 30 / 09 / 2011

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» βάσει των κάτωθι στοιχείων:

Αναθέτουσα Αρχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τίτλος Έργου

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Φορέας Έργου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τόπος Παράδοσης

Οι εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία Υπηρεσίας: 07 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συναφείς Υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη», 72500000-0 «Υπηρεσίες πληροφορικής», 72212900-8 «Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών», 48900000-7 «Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Είδος Διαδικασίας

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά

Προυπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ)

Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (€186.504,06)

Προυπολογισμός (Με ΦΠΑ)

Διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€229.400,00)

Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης

16/09/2011

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης

30/09/2011

Αποστολή Παρατηρήσεων

dap@pde.gov.gr

Αρχείο Διαβούλευσης

Κατεβάστε το αρχείο

Τόπος Παρουσίασης

Δεν θα γίνει παρουσίαση

Πηγή Χρηματοδότησης

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους 20%

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον Κωδικό Πράξης ΣΑ:  2011ΕΠ00180018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 08 Δεκέμβριος 2011 22:28
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.