Πέμπτη, 08 Αύγουστος 2019 11:00

Προσκληση εκδ. ενδιαφ. για πρόγραμμα Ariel Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την με θέμα: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού συνολικά 17.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους ξεχωριστά για:

α) τη διοργάνωση σεμιναρίου και ποσού 7.500,00€ με Φ.Π.Α. και

β) δύο (2) Τεχνικών Εκθέσεων για υδατοκαλλιέργειες και μικρή παράκτια αλιεία στη Δυτική Ελλάδα και ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α. ,

στα πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου Τ2.2.5. Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Capacity Building Seminar) του ευρωπαϊκού προγράμματος ARIEL, INTERREG – ADRION cod. 278 και των πακέτων εργασίας WP2, WP3, WP4,WP5   απαραίτητες για την προώθηση των πρωτοβουλιών δικτύωσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, την συνεισφορά της Π.Δ.Ε στην σύνταξη στρατηγικού πλάνου και βίβλου χάραξης πολιτικής και την προετοιμασία του τελικού συνεδρίου, όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εταίρος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, για κάθε μια εκ των παρεχόμενων ανωτέρω περιγραφόμενων Υπηρεσιών."

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 16 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 08 Αύγουστος 2019 11:51
επιστροφή στην κορυφή