Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019 13:40

Διακήρυξη για την προμήθεια 1.350 τόνων αντιπαγετικού αλατιού, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019 14:01
επιστροφή στην κορυφή