Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020 10:30

Παράταση χρονικής υποβολής προσφορών διακ. προμήθειας καυσίμων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Αιτωλοακαρναίας ανακοινώνει ότι παρατείνει την ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, (συστεμ. Αριθμός:85942) λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα λόγω του Κορωνοϊου (υπολειτουργία Υπηρεσιών όπως Δικαστήρια, Εφορείες) έως την 20/03/2020 και ώρα 14:30 μ..μ..

Αφορά την με αρ. πρωτ.:44776/528/16-02-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006292458, ΑΔΑ:6ΒΠΜ7Λ6-3ΞΧ) Διακήρυξη με θέμα: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ( ΕΙΔΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV: 09132100-4), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV: 09135100-5),-ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPV: 09211000-1), ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2020 (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 173.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020 12:59
επιστροφή στην κορυφή