Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 12:13

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ» προϋπολογισμού: 670.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100013).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ» προϋπολογισμού: 670.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100013).

Με την υπ’αριθμ 16398/8-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2021 στη Σ.Α.Ε.Π.001, με κωδικό 2021ΕΠ00100013, προϋπολογισμού 670.000,00€.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 15:41
επιστροφή στην κορυφή