Δευτέρα, 08 Μάρτιος 2021 10:23

Διακήρυξη του έργου «Βελτίωση οδού Χαραυγή - Ρουπακιά»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ» με προϋπολογισμό: 500.000 € μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,με CPV: 45233141-9 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 147701

 

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων - κατολισθήσεων - διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας & των πρανών των οδών, εργασίες αποκατάστασης & βελτίωσης της βατότητας, σήμανσης και τοποθέτησης & αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρωσης - επέκτασης τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί επί της οδού Χαραυγή – Ρουπακιά των Δήμων Δυτικής Αχαΐας & Ερυμάνθου αντίστοιχα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 08 Μάρτιος 2021 13:20
επιστροφή στην κορυφή