Τετάρτη, 05 Μάιος 2021 07:23

Δημοπράτηση έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος της οδού Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου»

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες αποκατάστασης βατότητας σε τμήμα της οδού Κάτω Αχαΐας – Πετροχωρίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 1. Καθαρισμός της υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου καθώς και καθαρισμός και διάνοιξη των πλευρικών χανδάκων απορροής των ομβρίων. 2. Τοπικές διανοίξεις, όπου απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή καμπυλότητα της οδού. 3. Επέκταση πλακοσκεπή οχετού, προκειμένου να καλύπτει το νέο, μεγαλύτερο πλάτος της οδού. 4. Ανακατασκευή των ραμπών εισόδου - εξόδου των όμορων ιδιοκτησιών στο νέο πλάτος της οδού. 5. Κατασκευή επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου για την απορροή των ομβρίων. 6. Κατασκευή αγωγού Φ30 αποχέτευσης των ομβρίων κάτω από την τριγωνική τάφρο 17 και κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων συλλογής ομβρίων. 7. Ανακατασκευή οδοστρωσίας εκατέρωθεν του παλαιού οδοστρώματος με απομάκρυνση του επιφανειακού (διαβρωμένου υλικού) και με συμπλήρωση νέου υλικού. 8. Ασφαλτόστρωση στα διαπλατυσμένα τμήματα της οδού. 9. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε όλο το νέο πλάτος της οδού. 10. Κατακόρυφη σήμανση. 11. Οριζόντια σήμανση

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Μάιος 2021 14:12
επιστροφή στην κορυφή