Πέμπτη, 06 Μάιος 2021 11:42

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «SPARC»

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας προσόντων των υποψηφίων για τις θέσεις Κ1 & Κ2 που αφορούν την υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ./ 90329/2186/08.04.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «SPARC - Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», με κωδικό ΜΙS:5003273, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΨΠ6Ε7Λ6-Δ63.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 06 Μάιος 2021 13:00
επιστροφή στην κορυφή