Πέμπτη, 06 Μάιος 2021 12:41

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Ηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, καθώς και της άρδευσης των εξωτερικών χώρων αυτών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 06 Μάιος 2021 13:01
επιστροφή στην κορυφή