Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022 13:46

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με προϋπολογισμό: 2.008.800,00 EURO μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45259900-6 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 186586

Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία α) Οικοδομικά και β) Ηλεκτρομηχανολογικά.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 0011 με κωδ. Ενάριθμο 2021ΕΠ001153 με σύνολο επιλέξιμης δαπάνης 2.014.800,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2016/27-4-2021 (ΑΔΑ : 6ΡΟ87Λ6-ΕΟ3) απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών), με κωδ. ΟΠΣ 5073424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022 12:17
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.