Παρασκευή, 20 Μάιος 2022 10:41

Προκήρυξη έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Φαρρών και Βασιλικού του Δήμου Ερυμάνθου»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Φαρρών και Βασιλικού του Δήμου Ερυμάνθου» με προϋπολογισμό: 1.360.000,00 EURO χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45232420-2 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 189113.

Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικά.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ..

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Μάιος 2022 18:48
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.