Τρίτη, 24 Μάιος 2022 10:07

Δημοσίευση Διακήρυξης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση τριόρωφου κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση τριόρωφου κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας» με προϋπολογισμό: 982.000,00 EURO μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45259900-6 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 189299

Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία α) Οικοδομικά και β) Ηλεκτρομηχανολογικά.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Μάιος 2022 18:48
επιστροφή στην κορυφή