Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022 11:27

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (149130/2367/27-05-2022) στα πλαίσια του έργου «ARIEL PLUS»

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων των θέσεων Κ1 & Κ2 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνεργάτες/ιδες κατόπιν της υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/149130/2367/27.05.2022 (ΑΔΑ: Ω5Β97Λ6-ΑΕΜ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «ARIEL PLUS» (Project Number 1276) που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg Adrion 2014-2020.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022 16:08
επιστροφή στην κορυφή