Πέμπτη, 26 Μάιος 2011 13:00

Διαγωνισμός απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την αριθ. 41337/194/2011 απόφαση της προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για το έτος 2011, που θα αναλάβει την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση, φωτοτύπηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Μάιος 2011 13:08
επιστροφή στην κορυφή