Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 13:26

INTERREG-GREECE-ITALY "CROSS THE GAP" - Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη - Accessibility for Social and Cultural inclusion

greece-italy

Τίτλος έργου: “CROSS THE GAP – Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη”


Περιγραφή – Στόχοι του έργου:
Το έργο “CROSS THE GAP – Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη” έχει ως σκοπό να συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δημόσιους χώρους, καθώς και με άλλες δράσεις κοινωνικής ένταξης.

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στα εξής:
• Βελτίωση προσβασιμότητας των ατόμων με διαφορετικές ικανότητες σε δημόσιους χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος, όπως σε Αρχαιολογικούς χώρους και Ιστορικά κέντρα.

• Προώθηση της ένταξης ατόμων με διαφορετικές ικανότητες στο δικό τους κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο.

• Παροχή επαγγελματικών εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς, τους νέους εθελοντές και τους φορείς του τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Περιγραφή – Αποτέλεσμα του έργου:

• Σχεδιασμός και υλοποίηση αρχιτεκτονικών υποδομών. Αποκατάσταση της πρόσβασης στην δυτική είσοδο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας.

• Δημιουργία χαρτών αφής και ανάγλυφη γραφή για τυφλούς σε 3D εκτύπωση.

• Υλοποίηση θεατρικών και μουσικών δραστηριοτήτων που θα συμμετέχουν άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Ίδρυση ενός μόνιμου θεατρικού ή μουσικού εργαστηρίου στην περιοχή.

• Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης του έργου σε 3 γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά και δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Εκπόνηση, ανάλυση και επεξεργασία εγχειριδίου διασυνοριακών οδηγιών.

• Χαρτογραφική αποτύπωση πολιτιστικών πόρων.

• Σχεδιασμός και αναπαραγωγή φυλλαδίων, αφισών, πακέτου επικοινωνίας και λοιπού προωθητικού και διαφημιστικού υλικού.

• Διοργάνωση τελικού συνεδρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.128.463,90€ (χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες (31.05.2018 – 31.05.2020). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 403.951,00€, ο οποίος σε ποσοστό 85% (343.358,35€) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του επικεφαλής εταίρου) και κατά 15% (60.592,65€) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Εταιρικό Σχήμα:

Επικεφαλής εταίρος:
Δήμος του Bitonto, Ιταλία

Εταίροι:
Δήμος του Lecce, Ιταλία
Εταιρεία «FACTORY TRANS ADRIATIC», Ιταλία
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ελλάδα
Δήμος Θέρμου, Ελλάδα
Συμπράττων Δικαιούχος – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Ελλάδα

 

Project Title: “CROSS THE GAP – Accessibility for Social and Cultural inclusion”

Description - Objectives of the project:
The "CROSS THE GAP: Accessibility for Social and Cultural Inclusion" is an infrastructural proposal which aims generally to create new models of intervention to sustain social inclusion in Puglia and Greece for people with disabilities and citizens in general, combining physical accessibility and enjoyment of cultural activities.

In particular, the project aims at:

• Enlarge the access to cultural activities for different targets of people, including people with disabilities, through social awareness actions for community (theatre lab).

• Improve knowledge of cultural heritage enticing people to enter the archaeological sites, museums or cultural building through innovative tools with high technological content (multisensorial routes).

• Improve physical accessibility overcoming barriers in cultural buildings or archeological areas, thanks to standard EU solutions.

Description - Output of the project:

• Accessibility interventions design, planning and realization of architectural infrastructures. Restoration of access to the western entrance of the New Archaeological Museum of Ancient Olympia.

• Implementation of theatrical and musical activities involving disabled people.

• Equipment purchase for music laboratory and management of music laboratory.

• Website planning and management in 3 languages, Greek, English and Italian, newsletter and social media management.

• Analysis and editing contribution of 1 cross border guidelines.

• Mapping and contribution for map geolocalized of cultural assets.

• Editing of contents for virtual tools.

• Production of gadget, leadflet and booklet.

• Organization of final conference.

The total project budget is 2,128,463.90€, funded by European Regional Development Fund - ERDF and has a total duration of 24 months (31.05.2018 – 31.05.2020). The approved budget for the Region of Western Greece is 403,951.00€, which is 85% (343,358.35€) funded by the European Union (through lead partner) and 15% (60,592.65€) from the Program Public Investment.

 

Partnership:

Lead partner:
Municipality of Bitonto, Italy

Partners:
Municipality of Lecce, Italy
"Factory association – trans Adriatic Company, Italy
Region of Western Greece, Greece
Municipality of Thermo, Greece
Associate Beneficiary – Ephorate of Antiquities of Ilia, Greece

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 13:49
επιστροφή στην κορυφή