Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμών και χειμάρρων Δήμου Δυτικής Αχαΐας , Π.Ε. Αχαΐας

Περιγραφή

Το παρόν Έ΄ργο αποτελεί Υποέργο του "Συντήρηση - Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας". Τα προτεινόμενα έργα αφορούν στη συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (αναχωμάτων, σαρζανέτ, τεχνικών κ.λ.π) και την απομάκρυνση μπαζών και αυτοφυούς βλάστησης κατά μήκος των ποταμών και χειμάρρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και όμορων χειμάρρων ή κλάδων αυτού

Προϋπολογισμός:600.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη:Το έργο αποσκοπεί στην διασφάλιση της ομαλής απορροής των υδάτων και την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών προσβάσεων, του ζωϊκού και φυτικού κεφαλαίου από τις πλημμύρες

Κωδικός Σ.Α.: 2015ΕΠ50100002

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο