Πέμπτη, 08 Νοέμβριος 2018 15:30

Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για ΤΕΒΑ στο Αγρίνιο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθμ. 451/2018 απόφαση της Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΧΟ57Λ6-ΞΒΤ) καθώς και της απόφασης 2293/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών για την: «Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου 200 τ.μ έως 350 τ.μ. στο Αγρίνιο από την Π.Δ.Ε., για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για την αποθήκευσης τροφίμων μακράς διαρκείας και βασικής υλικής συνδρομής που θα δοθούν, μέσω του εν λόγω εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν συλλογής προσφορών.

Η μίσθωση του αποθηκευτικού χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο, για την αποστολή προσφοράς αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι, σε σφραγισμένο φάκελο έως την Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. . Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 11:30. π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16 Νοέμβριος 2018 10:53
επιστροφή στην κορυφή