Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2018 08:42

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BALKANET

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, παραγωγής έντυπου υλικού προβολής, διοργάνωσης εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων και εκπόνησης μελετών,

για τις δράσεις του έργου BALKANET – BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR»

στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020

MIS: 5013497, Κωδικός Έργου: BMP1/1.2/2469/2017, ΣΑΕΠ 601/6: 2017ΕΠ60160012

Προϋπολογισμός: Εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (63.674,40 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2018 13:38
επιστροφή στην κορυφή