Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 12:27

Συνοπτικός Διαγωνισμός: "Υπηρεσίς Αποθήκευσης, Ανασυσκευασίας, Μεταφοράς και Διανομής Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλιής Συνδρομής, της Κ.Σ. Π.Ε. Ηλείας, στο πλαίσιο του ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τ.Ε.Β.Α."

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 78792/1738/2019 TEBA

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 14:34
επιστροφή στην κορυφή