Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021 11:37

Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τη «διακίνηση εγγράφων & δεμάτων προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας & των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητάς της

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «διακίνηση εγγράφων και δεμάτων προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια (πολίτες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητάς της, χρονικής διάρκειας ενός έτους (1), προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας».

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021 14:08
επιστροφή στην κορυφή