Παρασκευή, 27 Μάιος 2022 16:44

Διαγωνισμός έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων Ναυπακτίας και Θέρμου»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

Τίτλος έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ»

Προϋπολογισμός μελέτης: 2.200.000,00 € (με ΦΠΑ)/1.774.193,55 € (χωρίς ΦΠΑ)

Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 801) / Κωδικός: 2021ΕΠ80100000

CPV: 45233141-Εργασίες συντήρησης οδών

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL631 (Aitoloakarnania)

  • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α:189487), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.
  • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..
  • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ(σύμφωνα με την Δαικήρυξη).
  • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 35.483,87 ευρώ.
  • H προκήρυξη σύμβασης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010644397.
  • Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010644402.
Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 29 Μάιος 2022 19:20
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.