Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 27 Μάιος 2022 16:44

Διαγωνισμός έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων Ναυπακτίας και Θέρμου»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

Τίτλος έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ»

Προϋπολογισμός μελέτης: 2.200.000,00 € (με ΦΠΑ)/1.774.193,55 € (χωρίς ΦΠΑ)

Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 801) / Κωδικός: 2021ΕΠ80100000

CPV: 45233141-Εργασίες συντήρησης οδών

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL631 (Aitoloakarnania)

  • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α:189487), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.
  • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..
  • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ(σύμφωνα με την Δαικήρυξη).
  • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 35.483,87 ευρώ.
  • H προκήρυξη σύμβασης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010644397.
  • Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010644402.
Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 29 Μάιος 2022 19:20