Καθαρισμός - Συντήρηση και αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων σε Ποταμούς και Χειμάρρους Ν. Ηλείας

Περιγραφή

Προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για τον καθαρισμό και  μόρφωση  της   κοίτης  και των πρανών των υδατορεμάτων του Ν. Ηλείας, τόσο των κύριων ποταμών και χειμάρρων όσο και των δευτερευόντων υδατορεμάτων και κλάδων αυτών.

Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 €

Κωδικός Σ.Α.:  2016ΕΠ50100002

 

Το παρόν  Έργο περιλαμβάνει τρία Υποέργα:

Υποέργο 1:    [ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ]

Καθαρισμός - Συντήρηση και Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας.

Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€

Υποέργο 2:     [ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ]

Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και Ν. Ηλείας Έτους 2019-2020.

Προϋπολογισμός: 4.000.000,00€

Υποέργο 3:    [ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ] 

Συντήρηση - Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών έργων, Καθαρισμός Βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών  Π.Ε Ηλείας Έτους  2019-2020.

Προϋπολογισμός:  5.000.000,00€

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Σε εξέλιξη