Δευτέρα, 01 Απρίλιος 2019 11:50

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για το έργο INCUBA

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : Την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003241», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160013, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό  Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020,  συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 31.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

επιστροφή στην κορυφή