Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Απρίλιος 2019 11:50

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για το έργο INCUBA

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : Την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003241», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160013, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό  Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020,  συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 31.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.