Βελτίωση -Άρση Επικινδυνότητας περιμετρικής οδού φράγματος στη θέση "Ντάσκα" Ερυμάνθειας Αχαΐας και λοιπές εργασίες

Περιγραφή

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες προστασίας και σταθεροποίησης των πρανών της περιμετρικής οδού, κατασκευή αποχέτευσης υδάτων και μόνωσης στο φρεάτιο δικλίδων, τυχόν επισκευές σε βλάβες που θα προκύψουν στο αρδευτικό δίκτυο και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στη στέψη του φράγματος.

Προϋπολογισμός: 335.000,00€

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΕΠ00100007

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο