Αναβάθμιση, βελτίωση και συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα Πάτρα - Αίγιο

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα και στα σημεία που έχουν παρατηρηθεί σοβαρές αστοχίες, θα γίνει πλήρης ανακατασκευή του οδοστρώματος. Θα πραγματοποιηθεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σε όλο το μήκος της οδού, συμπεριλαμβανομένων διαβάσεων πεζών και πληροφοριακών πινακίδων, που να καλύπτουν το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών ενημέρωσης. Επίσης, θα γίνουν εργασίες οδικής ασφάλειας, με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και αντικατάσταση ή επισκευή υφισταμένων, όπου απαιτείται, καθώς και ανακατασκευή πεζοδρομίων εντός των οικιστικών ζωνών. Θα ανακατασκευαστεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού καθώς και το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών, διαμόρφωση τάφρων, κοπή θάμνων, δέντρων κ.λπ,. σε όλο το μήκος της οδού και  διαμόρφωση των κόμβων σε όλες τις διασταυρώσεις. Τέλος, θα γίνει συντήρηση των υφισταμένων τεχνικών και ανακατασκευή τους, όπου απαιτείται.

Προϋπολογισμός: 12.500.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς τροποποίηση των χαρακτηριστικών της. 

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΕΠ00100010

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο