Υπηρεσία Ενημέρωσης
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΠΠΧΣΑΑ)

Β1' Στάδιο Μελετών Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού ΠΔΕ

 

Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ ΠΔΕ, Φάση Β' - Στάδιο Β1
Τεύχος Ι
B.1.1. Πρόταση Αναθεώρησης - Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου

Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ ΠΔΕ, Φάση Β' - Στάδιο Β1
Τεύχος ΙΙ
Β.1.2. Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο Προτάσεων Απόφασης
Β.1.2.α Εισηγητική Έκθεση
Β.1.2.β Σχέδιο Προτάσεων Απόφασης

Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ ΠΔΕ, Φάση Β' - Στάδιο Β1
Τεύχος ΙΙΙ
Μελέτη Τοπίου στο επίπεδο του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας