Βελτίωση -Ασφαλτόστρωση Παρακαμπτήριας οδού Τ.Κ Νεράιδας Δήμου Αρχ. Ολυμπίας

Περιγραφή

Πρόκειται για οδικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει την βελτίωση  του υπάρχοντος δρόμου που παρακάμπτει την Τοπική Κοινότητα Νεράιδας του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, που σήμερα είναι κυρίως χαλικόδρομος και σε μικρά τμήματα τσιμεντοστρωμένος.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι αναλυτικά οι εξής: 

Σύμφωνα με τα σχέδια της οριζοντιογραφίας, της μηκοτομής και των διατομών, θα γίνουν αριστερά και δεξιά του άξονα της νέας οδού καθαιρέσεις περιφράξεων, σκυροδεμάτων, διαβάσεων κ.λ.π. και θα δημιουργηθεί σκάφη εδράσεως της οδού.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει εκσκαφή, όπου απαιτείται  και κατασκευή επιχώματος, θα κατασκευασθεί οδοστρωσία σε δύο στρώσεις, υπόβαση  και βάση από θραυστά υλικά. Στο υπόλοιπο τμήμα μήκους 630μ θα γίνει διαπλάτυνση, κατασκευή επιχώματος, και θα ακολουθήσει τσιμεντόστρωση.

Στις Χ.Θ. 0+178.62, 0+544.29 και 1+032.29 της οδού θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί και φρεάτια αριστερά ή δεξιά, ώστε να εξασφαλίζεται αποστράγγιση της οδού. Τέλος, θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος  και θα γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση της οδού.

Προϋπολογισμός: 203.194,96€

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΣΕ57100004

Στόχοι/Οφέλη: Η κατασκευή του έργου θα  βελτιώσει την οδική ασφάλεια καθώς η διερχόμενη οδός μέσα από τον οικισμό Νεράιδας έχει μικρό πλάτος και ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων με πτώση βράχων που μπορεί εκτός της διακοπής της συγκοινωνίας να έχει ως συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων ζωών .

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο