Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας πρόσληψης των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι αναγράφονται ως επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, στον οριστικό πίνακα κατάταξης του ΟΑΕΔ, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:


  1. Φωτοαντίγραφα των τυπικών τους προσόντων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Πρόσκλησης 5/2015, τα οποία επισυνάπτουμε.
  2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης από το οποίο να προκύπτει το i-BAN του λογαριασμού, στον οποίο είναι πρώτοι δικαιούχοι.
  4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος να προσέρχονται με τα δικαιολογητικά τους στην ταχυδρομική διεύθυνση Πανεπιστημίου 254 (B΄ κτίριο της ΙNTRACOM).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2613-613.437, 2613-613.149, 2613-613.106.

 

Έντυπα προς μεταφόρτωση:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου "ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ", προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,για την πλήρωση κενών θέσεων στελεχών στις Μονάδες της.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης που συστάθηκε με το ν. 3090/2002(329 Α′) με απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου ή υπαλλήλων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στους οποίους θα ανατεθούν ελεγκτικά καθήκοντα καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη του Σώματος.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους/τις  υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε., για την πλήρωση στελεχών στις Μονάδες της. Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού θα έχει διάρκεια πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

Όσοι από τους υπαλλήλους της Π.Δ.Ε. έχουν υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών υποψηφιότητα για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης που έχουν προκηρυχθεί με τις υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1090752 ΕΞ2016/14.06.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090790 ΕΞ2016/14.06.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090921ΕΞ2016/14.06.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090957 ΕΞ2016/14.06.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090942 ΕΞ2016/14.06.2016 και ΔΔΑΔ Γ 1102655 ΕΞ2016/06.07.2016 σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και οι υπάλληλοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε συνέχεια της υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1102655 ΕΞ2016/06.07.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 20η Ιουλίου 2016, και έχουν διανύσει πριν από το διορισμό τους, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αναφερόμενου προεδρικού διατάγματος, παρακαλούνται όπως προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται στην με αριθμό ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ2016/15.7.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που επισυνάπτεται.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου δημοσίευσε ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων προσωπικού με μετατάξεις υπαλλήλων, μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας / κλάδου Π.Ε. Διοικητικού, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. - Π.Ι.Ν.), προτίθετε να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σελίδα 1 από 13