Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017
Ροή ενημέρωσης:

«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αλατοδιανομέα (αλατιέρας) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αποχιονισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας» προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 20/06/2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 03-07-2017 ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 04-07-2017 ώρα 10:00 π.μ.

Σελίδα 1 από 53