Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2018 14:19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2018 Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στην εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση με κωδικό και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2018).

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού,της μελέτης με τίτλο:

«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ »

Προεκτιμώμενης αμοιβής: 60.000,00 € ( χωρίς Φ.Π.Α. )

Σελίδα 1 από 66