Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2017 08:32

Προκήρυξη ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 11Κ/2017 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα Ελλάδας.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής απο 31 Αυγούστου 2017 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας και εντομοκτονίας σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμή για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδροµικά σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι 23-08-2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ. στο Τµήµα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονοµικού, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου Μεσολογγίου Κύπρου 1 Τ.Κ.30200.

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή ενδεικτικών προσφορών του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμών για την Π.Ε.  Αιτωλ/νίας  για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018, στο πλαίσιο του ΔΣΑ, συνεχίζεται για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά στους προηγούμενους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 43916.

Σελίδα 1 από 55