Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη λειτουργία και συμμετοχή των επιχειρήσεων ως τμήματα – μέλη σε Αλυσίδες Προστιθέμενης Αξίας σε τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο που αναγνωρίζεται επίσημα.